BLISCY
Kora Wokalistka Olga Aleksandra Sipowicz
08-06-1951 - 28-07-2018 (Lat 67)
Brak bliskich